فراخوان حمایت از پایان نامه های با موضوعات ذیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی توسط شرکت پاکمن:

1- تحقیق عملیاتی بر روش های کاهش آلایندگی احتراق نظیر ناکس و بررسی مقایسه ای آنها از لحاظ  الف) میزان اثر گذاری ب) هزینه های لازم برای پیاده سازی عملکردی – پروژه ی کارشناسی ارشد

2- مدلسازی و شبیه سازی ناکس ناشی از احتراق نازل میکس در مشعل های صنعتی بر مبنای هندسه و ظرفیت احتراق – پروژه ی کارشناسی ارشد

3- ارایه مدل عملیاتی برای طراحی سری مشعل جهت رسیدگی در جهت دستیابی به اختلاط یکنواخت در احتراق نازل میکس با اهداف کاهش آلایندگی
و همچنین تشکیل شعله ی پایدار و افزایش نسبت تبدیل در احتراق – پروژه دکترا

4- بررسی اثرات اغتشاش در شعله و همچنین رنگ آن در راندمان یک پکیج آبگرم یا بخار – پروژه کارشناسی ارشد

5- بررسی اثرات پیش مخلوط جزئی در احتراق خانواده دوم گاز بر پایداری شعله و کاهش آلایندگی – پروژه ارشد

6- ارائه مدل آکوستیک برای طراحی صوتی مشعل و مقایسه عملکردی مواد عایق صوت غیر قابل اشتعال با کاربری در موتورخانه های آبگرم – پروژه کارشناسی ارشد

7- شبیه سازی و بررسی عملکردی احتراق پالسی به هدف بهینه سازی طول کوره برای احتراق شعله دار در یک ظرفیت خاص – پروژه کارشناسی ارشد

8- مقایسه عملکردی اثرات ناکس در کوره های یکسویه و کوره های برگشتی در بویلرهای بخار و آبگرم – پروژه کارشناسی ارشد

9- بررسی دینامیکی فن های سانتریفیوژ فوروارد و بک وارد و ارائه مدل بهینه برای طراحی فن و پوسته آن بر مبنای ظرفیت مشعل و صدای خروجی از آن – پروژه کارشناسی ارشد

10- بررسی عملکرد ساختارهای پس مخلوط برای احتراق خانواده دوم گاز و همچنین مقایسه علمی و عملی شعله ناشی از احتراق پس مخلوط و احتراق پیش مخلوط – پروژه کارشناسی ارشد