۱- فناوریهای نوین در طراحی سامانه های گرمایش ، سرمایش ، تهویه مطبوع و تبرید

۲- جایگاه صنعت در تاسیسات

۳- تولید همزمان برق ، حرارت وسرمایش

۴- کاربرد انرژی های تجدید پذیر در تجهیزات تاسیساتی

۵- مدیریت مصرف و بازیافت آب

۶- جایگاه تاسیسات مکانیکی در مبحث ۱۹، طرح های بهینه سازی و برچسب انرژی در ساختمان

۷-ایمنی ، آتش نشانی و مهندسی حریق

۸- نقش مهندسی ارزش در تاسیسات مکانیکی
۹- شرایط آسایش در کیفیت هوای فضاهای بسته
۱۰- نقش مهندسی تاسیسات در اقتصاد مقاومتی و شرکتهای دانش بنیان
۱۱- نوآوری و آینده پژوهی در تاسیسات
۱۲- سرویس، نگهداری و بازرسی دوره ای تاسیسات
۱۳- نقش تاسیسات در کاهش آلودگی محیط زیست
۱۴- طراحی تاسیسات در زیرساخت های شهری