کمیته اجرایی کنفرانس :


مهندس احمدرضا طاهری اصل                                     مهندس علی نیا
مهندس احمدرضا طاهری اصل   مهندس سیف الله علی نیا
عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور- شورای مرکزی
  عضو هیات رییسه گروه تخصصی مکانیک سازمان
نظام مهندسی
ساختمان کشور- شورای مرکزی
     
مهندس شمسعلی زاده   مهندس قصایی
 مهندس علی شمسعلیزاده    مهندس یوسف قصایی
مدیر پشتیبانی    مسئول دبیرخانه
     
                                                                  مهندس رادفرما
 مهندس دورانی     مهندس غلامحسین راد فرما
 مدیر روابط عمومی     عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
     
مهندس شکیبا   مهندس حیدری
 مهندس امیر عباس شکیبا   مهندس بابک حیدری
 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران     عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
     
مهندس میثمی   مهندس هاشم پور
مهندس امید میثمی   مهندس سینا هاشم پور
 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران    عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

 

 

 

 

   
 مهندس وحید شفیعی مقدم     

  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
   
دکتر عابدی
دکتر بهنام عابدی
دبیر کمیته اجرایی