مهندس مصطفوی                                                            مهندس طاهری اصل
 مهندس محمد مصطفوی       مهندس احمدرضا طاهری اصل

رییس هیات رییسه گروه تخصصی مکانیک سازمان
نظام مهندسی
ساختمان کشور- شورای مرکزی

 

   عضوهیات رییسه سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور- شورای مرکزی
       
مهندس کرانی     مهندس سیاح نژاد
 مهندس رضا کرانی      مهندس مازیار سیاح نژاد
  عضو هیات رییسه گروه تخصصی مکانیک سازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور- شورای مرکزی
     عضو گروه تخصصی مکانیک سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران
       
مهندس صالح     مهندس مظفریان مقدم
 مهندس علی اکبر صالح      مهندس محمد مظفریان مقدم
 عضو گروه تخصصی مکانیک سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران
      عضو ساتبا
       
مهندس مهرداد یوسفی     مهندس جنتی
 مهندس مهرداد یوسفی      مهندس ناصر جنتی
 مدیر عامل شرکت سوپر پایپ      مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند
       
مهندس اعلایی    
 مهندس علیمردان اعلایی      مهندس محمدرضا عابدی
 مدیر عامل شرکت شوفاژکار      مدیر عامل گروه صنعتی بوتان
       
مهندس شکیب     مهندس مولایی
مهندس نادر شکیب      مهندس علیرضا مولایی
مدیر عامل شرکت ایران رادیاتور      مدیر عامل شرکت مبنا
       
مهندس میرزازاده     مهندس کاوه
 مهندس قربانعلی میرزازاده      مهندس کمال کاوه
 مدیر عامل گروه پاکمن      مدیر عامل پلیمر گلپایگان
       
    مهندس بابک حیدری
مهندس مجید امیر احمدی      مهندس بابک حیدری
مدیر عامل شرکت آرون        عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

 

 

     
    مهندس وحید دوستی
مهندس وحید دوستی
دبیر کمیته صنعت