شورای سیاستگذاری :
- دکتر ترکان
-
مهندس هاشمی طباء
-
مهندس رجبی(شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور)
-
مهندس بیطرف (پژوهش وزارت نفت)
-
دکتر مظاهریان(وزیر راه وشهرسازی)
-
مهندس قربانخانی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
-
مهندس مانی فر(دفتر مقرارت ملی ساختمان)
-
دکتر شکرچی زاده(مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی)
-
مهندس عراقی (شرکت ملی گاز ایران)
-
مهندس جانباز(شرکت آب و فاضلاب کشور)
-
دکتر وکیلی (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت)
-
مهندس شریف زاده (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران)
-
دکتر کاتوزیان(پژوهشکده صنعت نفت)
-
مهندس نجار(ستاد مدیریت بحران کشور)
-
دکتر مزینانی (مشاور معاونت وزرات مسکن وشهرسازی)
-
مهندس سجادی (سازمان بهره وری انرژی)
-
مهندس پرورش (شرکت آب و فاضلاب تهران)
-
مهندس دارابی(شرکت ملی گاز تهران)
- مهندس ریاضتی(شرکت فاضلاب استان تهران)
-
دکتر شیرازپور(شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور)
-
دکتر دلفانی(کنفرانس تاسیسات مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی)
-
مهندس شافعی(اتاق بازرگانی صنایع ، معادن وکشاورزی ایران)
-
مهندس فاضلی (اتاق اصناف)
-
مهندس خزاعی(فدارسیون صنعت آب)
-
مهندس گتمیری (جامعه مهندسان مشاور ایران)
-
مهندس طاهری (گروه تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور)
- مهندس اکبریان (هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
-
مهندس کرمی (گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران )
-
مهندس معتمد (اتحادیه شوفاژ وتهویه مطبوع)
-
مهندس اقبالی (انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی)
-
دکتر مظاهری(انجمن احتراق )
-
مهندس احمدی (سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران)
-
مهندس طباطبایی(انجمن تاسیسات)
-
دکتر عابدی (انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران)
-
دکتر حائری یزدی (انجمن مهندسان مکانیک ایران)
و دبیران گروه تخصصی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور

دبیر شورای سیاستگذاری :  مهندس محمد مصطفوی