سمینار "آشنایی با پیشنویس مبحث ۲۳ و الزامات ترافیکی ساختمان‌هابرگزار شد.
1396-12-05
سمینار "آشنایی با پیشنویس مبحث ۲۳ و الزامات ترافیکی ساختمان‌هابرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، سمینار "آشنایی با پیشنویس مبحث 23 و الزامات ترافیکی ساختمان‌ها" بعدازظهر سه‌شنبه 24بهمن‌ماه 1396، در سالن قوام‌الدین شیرازی  با سخنرانی دکتر غلامرضا شیران (رئیس گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی) برگزار شد.


بحث الزامات ترافیکی در ساختمان‌ها اجازه خواهد داد که برای ساختمان‌های مهم و ساختمان‌هایی که میزان مراجعات آن از یک حد معینی بیشتر است مطالعات ترافیکی به صورت الزامی درآید و تاثیرات ترافیکی آن بتواند در حوزه همسایگی و حوزه شهری مورد توجه قرار بگیرد.


هدف از تدوین این مبحث، تعیین ضوابط و مقررات ترافیکی مرتبط با ساختمانها و شبکه معابر بلافصل اطراف ساختمان و در مدخلهای ساختمان است. به گونه ای که الزامات ترافیکی در طراحی ساختمان به نحوی مطلوب رعایت شود و نیز اثرات احداث ساختمانها در حین ساخت و در دوره بهره برداری به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مبحث، ضوابط مرتبط با دسترسی وسایل نقلیه و عابرین پیاده به ساختمان، مدیریت ترافیکی شبکه معابر بلافصل کارگاه و اصول اثرسنجی ارائه خواهدشد.

 پیش نویس سند الزامات ترافیکی ساختمان‌ها تدوین و در شورای مقررات ملی ساختمان مطرح شده است.

این سمینار با هدف آشنایی متخصصین ذیربط و مسئولین و دست اندرکاران در حوزه شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک با مباحث موجود در مبحث 23 و تبیین عدم وجودوحدت رویه و عدم بهره گیری از چارچوبی مشخص جهت مطالعات ترافیکی در داخل بنا یا ساختمان و شبکه‌های بلافصل در ساختمان‌ها برگزار شد که با ارائه این مبحث و آیین‌نامه های موجودبه این نیاز پاسخ داده شد.