اصلاحیه خبر مصاحبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان باخبرگزاری مهر
1396-10-30
اصلاحیه خبر مصاحبه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان باخبرگزاری مهر
روابط عمومی شورای مرکزی طی مصاحبه ایی با مهندس رجبی  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با توجه به نقل قول اشتباه درج شده توسط خبرگزاری مهر بیان نمود:وفق ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هرساله بوسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صددرصد وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی،کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید ولی تا کنون در سنوات مختلف چنین کمکی به سازمانهای نظام مهندسی صورت نپذیرفته است و در همین رابطه از دیوان محاسبات خواسته خواهد شدموضوع را مورد بررسی قرار نماید زیرادیوان محاسبات کشور سازمانی ناظر بر عملکرددولت‌است که در امور مالی و اداری مستقل است و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
روابط عمومی شورای مرکزی در ادامه گفت:همچنین در قسمتی دیگر خبرنگار مهر بدون نگارش سوال خود که پرسش نموده موضوع استعفا چه بوده صرفا نگارش نموده که استعفا نمی دهم واین درحالی است که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ سوال عنوان نموده اند که۲۳ نفر از ۲۵ نفر عضو شورای مرکزی به ایشان رای داده اند و شرح ماده ۲۲ که بیان میدارداعضای شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید ودوره تصدی رئیس سازمان سه سال است توضیح داده شده است که توسط خبرنگارمهر اشتباه برداشت شده است.