جلسه هماهنگی دبیران و دست اندرکاران کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری
1396-10-05
جلسه هماهنگی دبیران و دست اندرکاران کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

جلسه هماهنگی دبیران و دست اندرکاران کنفرانس درتاریخ ٩٦/١٠/٤ برگزار شد، در این جلسه تعیین نحوه برگزاری مسابقه بزرگ تاسیسات بررسی شد.