ابقای مهندس حسن قربانخانی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
1396-09-15
ابقای مهندس حسن قربانخانی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

سومین انتخابات هیات رییسه دوره هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، همزمان با هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره، 11 آذرماه 96 برگزار شد.
در این انتخابات مهندس حسن قربانخانی با رای قاطع اعضای هیئت مدیره برای یک سال دیگر به عنوان رئیس سازمان برگزیده شد.

همچنین با رای اعضای هیئت مدیره، مهندس بهمن مومنی مقدم به عنوان نائب رئیس اول، دکتر حیدر جهانبخش به عنوان نائب رئیس دوم، مهندس مهیار فرنیا به عنوان دبیر و مهندس امیرحسین دزفولیان به عنوان خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای یک سال انتخاب شدند.