نشست مشترک مدیران سازمان نظام مهندسی کشور، معاونت محترم مسکن وزرات راه و شهرسازی با مدیران جامعه حرفه ای صنعت ساختمان کشور آلمان(تشکل انجمنهای مرتبط با ساختمان)
1397-03-19
نشست مشترک  مدیران سازمان نظام مهندسی کشور، معاونت محترم مسکن وزرات راه و شهرسازی با مدیران جامعه حرفه ای صنعت ساختمان کشور آلمان(تشکل انجمنهای مرتبط با ساختمان)

نشست مشترک  مدیران سازمان نظام مهندسی کشور، معاونت محترم مسکن وزرات راه و شهرسازی با مدیران جامعه حرفه ای صنعت ساختمان کشور آلمان(تشکل انجمنهای مرتبط با ساختمان) در تاریخ 6 تیرماه در محل برگزاری دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری برگزار خواهد گردید.