کمیته بین الملل
مهندس حسین اکبریان راد
دبیر کمیته بین الملل
.
پست الکترونیکی: hosein.akbarianrad [at] tceo.ir
دکتر بابک کامکاری
مدیر کمیته بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: kamkari [at] ut.ac.ir
پروفسور گودرز احمدی
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه کلارکسون نیویورک، دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: gahmadi [at] clarkson.edu
پروفسور فرانک برونو
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه استرالیای جنوبی، مدیر بخش انرژی موسسه صنایع آینده
پست الکترونیکی: frank.bruno [at] unisa.edu.au
دکتر دیدیر کلمب
عضو کمیته بین الملل
رییس انستیتو بین المللی تبرید
پست الکترونیکی: d.coulomb [at] iifiir.org
دکتر سجاد بی غم
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه تکنولوژی میشیگان، دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: sbigham [at] mtu.edu
دکتر روزبه سنگی
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه آخن (RWTH)
موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد
پست الکترونیکی: roozbeh.sangi [at] eonerc.rwth-aachen.de
دکتر فرزاد جعفر کاظمی
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: fj_kazemi [at] azad.ac.ir
دکتر مجید سلطانی
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدیر مرکز تحقیقات بارهای سرمایشی
وب سایت: wp.kntu.ac.ir/msoltani
پست الکترونیکی: msoltani [at] kntu.ac.ir